Regulamin i polityka prywatności - Egrando.pl

Oleje spieralne dla dziewiarni oraz szwalni w naszej stałej ofercie.  ZOBACZ PRODUKTY 

Nie znalazłeś interesującego Cię produktu? Skontaktuj się z nami! KONTAKT

Regulamin sprzedaży, polityka prywatności i bezpieczeństwa danych oraz plików cookies oraz formularze sklepu egrando.pl

data aktualizacji: 18.05.2023

Regulamin sklepu


Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie
internetowym dostępnym pod adresem www.egrando.pl, prowadzonym przez
Egrando.pl Maciej Wiśniewski, Lodowa 91, Łódź 93-232, NIP: 7282556366, REGON:
101810815. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra
właściwego do spraw gospodarki.


1. Zakres obowiązywania regulaminu


Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i
Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.
Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna
i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez
Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie,
gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.


2. Zawarcie umowy


Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Egrando.pl Maciej Wiśniewski.
Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi zaproszenie do
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu złożenia oferty
nabycia produktów należy złożyć zamówienie. Za pomocą mechanizmów dostępnych w
naszym sklepie mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka
zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach
dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z
dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu
składania zamówienia. Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk
potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo zamówienie na produkty
znajdujące się w koszyku.
Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo automatycznie wygenerowaną przez
system wiadomość e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania Państwa zamówienia.
Wiadomość ta nie jest równoznaczna z oświadczeniem o przyjęciu Państwa oferty i
zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po weryfikacji, czy
zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i akceptacji Państwa oferty, co
następuje za pośrednictwem osobnej wiadomości e-mail z informacją o zatwierdzeniu
zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Państwo takiego oświadczenia
zostaje zawarta umowa sprzedaży.


3. Język i zasady utrwalania umowy


Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim
Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące
zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo także sprawdzić informacje
dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta. Regulamin
udostępniany jest również na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w
sposób umożlwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.


4. Dostawa produktów


W niektórych przypadkach do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty
przesyłki. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z
nami firm kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach
dostawy oraz kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz
w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie naszego sklepu.
Zasadniczo istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem: Egrando.pl
- sklep, Lodowa 91, 93-232, w godzinach 8:00-14:00


5. Płatności


W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:
Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności
internetowych.
Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W
przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy
Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu.
Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie
pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.
Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o
zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych
rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w
trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce
informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.


6. Prawo do odstąpienia od umowy


Zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy,
przysługuje Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.


7. Zastrzeżenie własności rzeczy


Zamówione w sklepie produkty pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty
ceny sprzedaży.


8. Rękojmia, gwarancje i odpowiedzialność sprzedawcy

Dotyczy Konsumentów:
Zobowiązani jesteśmy dostarczyć produkty (rzeczy) wolne
od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej
(tzw. rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu
cywilnego. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu. W przypadku, gdy
przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu
rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.
Reklamacje można składać:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: egrando@egrando.pl
  • na piśmie na adres: Egrando.pl Maciej Wiśniewski, Lodowa 91, 93-232 Łódź

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne
do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwą
rzecz pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub
sposób zamontowania, jej dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są
Państwo udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się ona znajduje.
Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są
zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu
internetowego.
Dotyczy Przedsiębiorców
(z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę
bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,
że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4)
Kodeksu cywilnego – tzw. „przedsiębiorcy-konsumenci"): uprawnienia z tytułu rękojmi
zostają utracone, jeżeli nie zbadali Państwo towaru w czasie i w sposób przyjęty przy
rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił nas niezwłocznie o wadzie, a w przypadku gdy
wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomiono nas niezwłocznie po jej
stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za
przyjęty. Reklamacje można skladać drogą elektroniczną oraz pisemnie na adres
wskazany powyżej. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za typowe szkody
przewidywalne w momencie zawarcia umowy i ich normalne następstwa, nie ponosimy
odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. W stosunku do przedsiębiorców (z
wyjątkiem tzw. „przedsiębiorców-konsumentów") nasza odpowiedzialność, bez
względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego
roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie – do wysokości zapłaconej ceny
oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej z nami umowy sprzedaży.
Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: od Pn do Pt w godzinach 8:00-
15:00

9. Usługi świadczone drogą elektroniczną


W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania
asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia
multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci
Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie
możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy
zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z
aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie
wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne.
Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej
możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego
sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu
serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za
pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji
dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu
sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia
nieprawidłowości.


10. Kodeks dobrych praktyk


Dobrowolnie podporządkowaliśmy się „Kryteriom jakości Trusted Shops" dostępnym
pod niniejszym linkiem.


11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów


Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego
sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie
dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym
adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów
konsumenckich”.
Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do
internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR).
Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi
Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów
wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
usług.
Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania
sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu
(Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.
Zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z
Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do
pozasądowego rozwiązywania sporów między naszym przedsiębiorstwem, a
Konsumentem jest: Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi, Gdańska
38, 90-730 Łódź, http://www.wiih.lodz.pl/.


12. Postanowienia końcowe


Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych
praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego
Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących
przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą
zawsze ustawowe regulacje.
Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami
obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym
podmiotem publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania
wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem
będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób
fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób
charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.Polityka prywatności


Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie
jest:


Maciej Wiśniewski - sklep internetowy
Lodowa 91
93-232 Łódź ​
biuro@egrando.pl
Telefon: 426820088
Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona
Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe
informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.


1. Dane dostępowe i hosting


Nasze strony internetowe można odwiedzać bez podawania danych osobowych. W
przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie
jedynie tzw. logi serwera, np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę
wywołania, ilość przesyłanych danych oraz składającego zapytanie dostawcę usług
internetowych (tzw. logi dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są
analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej
strony internetowej i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na
optymalnym, prawidłowym prezentowaniu naszych stron internetowych i oferty.
Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu
zakończenia Państwa wizyty na stronie.


Hosting
Usługi w zakresie hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone
na nasze zlecenie przez naszych usługodawców w ramach powierzenia przetwarzania
danych. O ile niniejsza polityka prywatności nie stanowi inaczej, wszystkie dane
dostępowe oraz dane zebrane w przewidzianych do tego celu formularzach na naszej
stronie, będą przetwarzane na ich serwerach. W przypadku pytań dotyczących naszych
usługodawców i podstaw współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami. Nasze
dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa
prawa".


2. Gromadzenie i przetwarzanie danych w celach
realizacji umowy oraz kontaktowych


2.1 Przetwarzanie danych w celach realizacji umowy
Przetwarzamy dobrowolnie podane przez Państwa w trakcie składania zamówienia
dane osobowe w celu realizacji umowy (łącznie z zapytaniami dot. rozpatrywania
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji oraz w zakresie obowiązku
informowania o niezbędnych aktualizacjach). Podstawą prawną w tym zakresie jest art.
6 ust. 1 lit. b RODO. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą
danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia i bez ich podania nie jesteśmy w
stanie go zrealizować. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z
formularzy, do których wprowadzane są dane.
Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, w szczególności w
zakresie przekazywania danych naszym usługodawcom w celu realizacji zamówień,
płatności i wysyłki, znajdą Państwo w kolejnych częściach niniejszej polityki
prywatności. Po zrealizowaniu umowy przetwarzanie Państwa danych zostanie
ograniczone, a po upływie okresów przechowywania wymaganych na gruncie
przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości dane te zostaną usunięte (art. 6
ust. 1 lit. c RODO), chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
na dalsze wykorzystanie tych danych w innych celach lub zastrzeżemy prawo ich
dalszego wykorzystania w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej
sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.
System zarządzania towarami
W celu obsługi zamówień i realizacji umowy korzystamy również z zewnętrznego
systemu zarządzania towarami. Nasi usługodawcy świadczą dla nas w tym zakresie
usługi w ramach umowy powierzenia danych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące
naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się
z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i
Państwa prawa".
2.2 Konto klienta
Jeśli stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO udzielą Państwo swojej zgody na założenie
konta klienta – będziemy przetwarzać niezbędne w tym celu Państwa dane osobowe.
Będą one również wykorzystywane do przyszłych zamówień na naszej stronie
internetowej. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu
należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane
kontaktowe i Państwa prawa" lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w ustawieniach
konta klienta. Po usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych
zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w
przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte (art. 6
ust. 1 lit. c RODO), chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych w innych celach, o czym w takiej
sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.
2.3 Przetwarzanie danych w celach kontaktowych
W ramach komunikacji z klientem przetwarzamy dane osobowe w celu opracowania
Państwa zapytań (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te udostępniają nam Państwo
dobrowolnie podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub poczte email). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą danych, które są
niezbędne do opracowania zapytania. To, jakie dane są gromadzone, wynika
bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane. Po pełnym opracowaniu
Państwa zapytania, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo
wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dalsze wykorzystanie tych danych w
innych celach lub zastrzeżemy prawo ich dalszego wykorzystania w ustawowo
dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy w niniejszej polityce
prywatności.


3. Przetwarzanie danych celem realizacji dostawy


W celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przekazujemy Państwa dane
wybranej przez Państwa w procesie składania zamówienia firmie spedycyjnej, której
zlecono dostawę zamówionych produktów.


4. Przetwarzanie danych celem realizacji płatności


W celu realizacji płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z
zewnętrznymi usługodawcami obsługującymi elektroniczne płatności online i
przekazujemy Państwa dane wybranej przez Państwa w procesie składania zamówienia
firmie obsługującej płatność. Powyższe służy realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).
Przetwarzanie danych celem zapobiegania nadużyciom i optymalizacji
płatności
W niektórych sytuacjach możemy przekazywać naszym usługodawcom dodatkowe
informacje, które mogą zostać przez nich wykorzystane wraz z informacjami
niezbędnymi do zrealizowania płatności. Usługodawcy ci działają wówczas na nasze
zlecenie jako podmioty przetwarzające i świadczą dla nas usługi w zakresie
zapobiegania nadużyciom i optymalizacji procesów płatności (np. fakturowanie, analiza
odrzuconych płatności, wsparcie księgowe). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy to
realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed nadużyciami i
oszustwami oraz w zakresie skutecznego zarządzania płatnościami.
Zakup na raty
W przypadku wyboru płatności „zakup na raty” i wyrażenia stosownej zgody (art. 6 ust.
1 lit. a RODO), Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu,
data urodzenia, adres IP, płeć) wraz z danymi niezbędnymi do realizacji transakcji
(artykuł, kwota faktury, termin wymagalności, kwota łączna, numer faktury, podatki,
waluta, data i godzina zamówienia) zostaną przekazane w celu realizacji płatności do
naszego partnera "Platforma" Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 2, 71-441 Szczecin, Polska. W celu
zweryfikowania zdolności kredytowej klienta dokonującego zakupu na raty, nasz
partner sprawdza i zbiera informacje z ogólnie dostępnych baz danych oraz od biur i
agencji informacji gospodarczej. Listę usługodawców, od których uzyskiwane są
informacje w tym także informacje na temat zdolności kredytowej klienta określane na
podstawie modeli matematyczno-statystycznych, a także informacje dot.
przetwarzania danych po ich przekazaniu naszemu partnerowi "Platforma" Sp. z o.o.,
znajdą Państwo w jego polityce prywatności na stronie:
https://www.platformafinansowa.pl/regulamin.
Otrzymane informacje dotyczące statystycznego prawdopodobieństwa braku płatności
nasz partner "Platforma" Sp. z o.o. wykorzysta do podjęcia decyzji w zakresie
nawiązania, realizacji lub zakończenia stosunku umownego. Mogą Państwo przedstawić
swój punkt widzenia i nie zgodzić się z daną decyzją, kontaktując się w tym celu z
naszym partnerem "Platforma" Sp. z o.o.. Wyrażona w procesie składania zamówienia
zgoda na przekazanie danych może zostać przez Państwa odwołana bez podania
przyczyny w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość.


5. Kanały działań marketingowych: poczta e-mail


Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas na podstawie udzielonej
przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będziemy korzystać z przekazanych
nam przez Państwa danych w celu regularnego przesyłania naszego newslettera drogą
elektroniczną.
Rezygnacja z newslettera jest możliwa w każdej chwili. W tym celu należy wysłać
wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i
Państwa prawa" lub skorzystać z zamieszczonego w newsletterze linka wypisującego z
listy odbiorców. Po wypisaniu się z listy odbiorców newslettera usuniemy Państwa
adres e-mail, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach lub zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych, o czym w
takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.
Wysyłanie zaproszenia do wystawienia opinii o zakupie
Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia (art. 6 ust. 1
lit. a RODO), wówczas użyjemy Państwa adresu e-mail w celu przesłania Państwu
elektronicznego zaproszenia do ocenienia zakupu dokonanego w naszym sklepie.
Wystawienie opinii/oceny odbywa się za pośrednictwem wykorzystywanego przez nas
systemu opinii. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili poprzez
wysłanie wiadomości z informacją o wycofaniu zgody na nasz adres kontaktowy
wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa". Alternatywnie mogą
Państwo skorzystać również z linka wypisującego z listy odbiorców newslettera
zamieszczonego w wiadomości z zaproszeniem do wystawienia opinii.
Zaproszenia do wystawienia opinii są wysyłane przez naszego usługodawcę Trusted
Shops GmbH Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy (Trusted Shops). W ramach
wysyłania zaproszeń, otrzymujemy od Trusted Shops informacje o statusie (np. czy
dane zaproszenie do wystawienia opinii zostało wysłane i czy dotarło do adresata).
Odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji naszego
uzasadnionego interesu, jakim jest otrzymywanie informacji dot. zaproszeń do
wystawienia opinii, aby w razie potrzeby móc na tej podstawie dokonywać
optymalizacji, jak również w celu realizacji uzasadnionego interesu Trusted Shops,
jakim jest możliwość oferowania tej usługi.
Za wysyłanie zaproszeń do wystawienia opinii oraz za gromadzenie i wyświetlanie
informacji dotyczących opinii i oceny lub statusu odpowiadamy wspólnie z Trusted
Shops.
W ramach tej wspólnej odpowiedzialności istniejącej pomiędzy nami a Trusted Shops,
w przypadku pytań dotyczących ochrony Państwa danych lub chęci dochodzenia
swoich praw, prosimy o kontakt z Trusted Shops. Dane kontaktowe dostępne są na
niniejszej stronie. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat ochrony
danych w firmie Trusted Shopsj. Niezależnie od tego mogą Państwo również zawsze
skontaktować się bezpośrednio z nami. W razie potrzeby, Państwa zapytanie zostanie
przekazane do Trusted Shops, które jest współodpowiedzialne za przetwarzanie
danych.


6. Pliki cookie i podobne technologie


Ogólne informacje
Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej oraz umożliwić Państwu
korzystanie z jej kluczowych funkcji, wykorzystujemy w tym celu narzędzia
technologiczne, w tym tzw. pliki cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które
są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane
przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po
jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa
urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy
kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies). Wykorzystujemy technologie, które
są absolutnie niezbędne do zapewnienia prawidłowego i optymalnego korzystania z
niezbędnych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcja koszyka zakupowego).
Technologie te przetwarzają dane takie jak np. Państwa adres IP, czas wizyty na
stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z
naszej strony internetowej (np. o zawartości koszyka zakupowego). Służy to zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu
polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty.
Ponadto wykorzystujemy również narzędzia technologiczne w celu wypełnienia
obowiązków prawnych, którym podlegamy (np. w celu udowodnienia otrzymania zgody
na przetwarzanie Państwa danych osobowych), jak również w celu analityki
internetowej i marketingu internetowego. Dalsze informacje na ten temat, w tym
odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, znajdują się w kolejnych
sekcjach niniejszej polityki prywatności.
W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia
dotyczące zmiany ustawień w zakresie cookies. Dostępne są one pod następującymi
linkami: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™
Gdy na wykorzystywanie określonych narzędzi technologicznych została nam
udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), może zostać ona wycofana
przez Państwa w każdej chwili. W celu wycofania zgody proszę skontaktować się z
nami za pośrednictwem adresu kontaktowego wskazanego w punkcie „Nasze dane
kontaktowe i Państwa prawa".


7. Wykorzystywanie plików cookies i podobnych narzędzi technologicznych
w celach analityki internetowej i marketingowych


O ile wyrazili Państwo na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wykorzystujemy na
naszej stronie internetowej wskazane poniżej pliki cookies i inne, podobne narzędzia
technologiczne zewnętrznych usługodawców. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i
zakończeniu korzystania z danego narzędzia technologicznego, dane zebrane w
ramach korzystania z tych narzędzi zostaną usunięte. Udzielona zgoda może zostać
wycofana przez Państwa w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje dotyczące
możliwości odwołania zgody i Państwa prawa do sprzeciwu znajdują się w punkcie
"Pliki cookie i podobne technologie". Dalsze informacje znajdą Państwo na stronach
poszczególnych usługodawców. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych
usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami.
Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa
prawa".

7.1 Wykorzystywanie usług Google
Korzystamy z wskazanych poniżej narzędzi technologicznych firmy Google Ireland Ltd,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Informacje zbierane
automatycznie przez technologie firmy Google dotyczące korzystania z naszej strony
internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie
wydała dla USA decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nasza
współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez
Komisję Europejską. W przypadku gdy w ramach użycia narzędzi technologicznych
Google dochodzi do przetwarzania Państwa adresu IP, wówczas dzięki włączonej
anonimizacji IP Państwa adres jest skracany przed zapisaniem na serwerach Google.
Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google
i tam skrócony. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii Google
opisanych w niniejszej polityce prywatności, przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie zawartej z Google umowy o współadministrowanie danymi osobowymi
zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez
Google znajdą Państwo w polityce prywatności na stronie firmy Google.
Google Analytics
W celach analizy użytkowania naszej strony internetowej wykorzystujemy Google
Analytics – narzędzie do analityki internetowej firmy Google, które automatycznie
przetwarza w tym celu Państwa dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o
urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony
internetowej) oraz tworzy na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Do
tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Państwa adres IP co do zasady nie
jest łączony z innymi danymi zebranymi przez Google. Przetwarzanie danych w ramach
usługi Google Analytics odbywa się na podstawie zawartej z Google umowy
powierzenia danych.
Google Ads
Z pomocą Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania
oraz na stronach osób trzecich. W tym celu podczas odwiedzin naszej strony
internetowej w Państwa urządzeniu automatycznie zapisany zostanie plik
remarketing cookie firmy Google, który na podstawie odwiedzanych przez Państwa
stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na Państwach zainteresowaniach
przetwarzając w tym celu za pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) Państwa
dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także
informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej). Dalsze przetwarzanie
danych ma miejsce tylko wtedy, gdy aktywowali Państwo w ustawieniach swojego
konta Google opcję personalizacji reklam. W takim przypadku - jeśli będą Państwo
podczas wizyty na naszej stronie internetowej zalogowani jednocześnie w serwisie
Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi zebranymi w ramach usługi
Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania tzw. list grup docelowych dla celów
remarketingu na różnych urządzeniach.
Google Maps
W celu wizualnej prezentacji geograficznych informacji Google Maps będzie zapisywać
i przetwarzać informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z map oraz
poszczególnych funkcji, w tym np. Państwa adres IP i dane dotyczące lokalizacji. Nie
mamy wpływu na powyższe przetwarzanie danych przez Google.
Google reCAPTCHA
Celem zabezpieczenia przed spamem oraz zapobiegania nadużyciom i
nieprawidłowemu użytkowaniu naszych formularzy internetowych (np. przy użyciu
szkodliwych botów), z naszą stroną internetową zintegrowane zostało narzędzie
Google reCAPTCHA które przetwarza w tym celu Państwa dane (adres IP, czas wizyty
na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące
korzystania z naszej strony internetowej) i na ich podstawie za pomocą skryptów
JavaScript i plików cookie przeprowadza analizę korzystania przez Państwa z naszej
strony internetowej. Dane osobowe wprowadzane przez Państwa w poszczególnych
polach formularzy na naszych stronach nie będą odczytywane lub zapisywane.
7.2 Wykorzystywanie usług Facebook
Facebook Pixel
Wykorzystujemy narzędzie Piksel Facebooka dostarczane przez Facebook Ireland Ltd,
4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Zakres wykorzystywanych
przez nas funkcjonalności narzędzia Piksel Facebook został wskazany poniżej. Piksel
Facebooka automatycznie gromadzi i zapisuje dane (Państwa adres IP, czas wizyty na
stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące
korzystania z naszej strony internetowej, np. wizyta na stronie internetowej lub
rejestracja do newslettera). Na podstawie tych danych tworzone są następnie
pseudonimowane profile użytkowników.
W tym celu podczas odwiedzin naszej strony Piksel Facebooka zapisuje w Państwa
urządzeniu plik cookie, który za pomocą pseudonimowanego Cookie-ID umożliwia
automatyczne rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas odwiedzania innych stron
internetowych. Facebook będzie łączył te informacje z innymi danymi pochodzącymi z
Państwa konta na Facebooku i wykorzystywał je do sporządzania raportów o
aktywności na stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z
Państwa korzystaniem ze stron internetowych, w szczególności do celów personalizacji
reklamy. Informacje gromadzone automatycznie przez technologie Facebooka
dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane
do serwera Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam
przechowywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. W zakresie, w jakim przekazywanie
danych do USA leży w naszej odpowiedzialności, nasza współpraca opiera się na
standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Dalsze informacje
dotyczące przetwarzania danych przez Facebook znajdą Państwo w polityce
prywatności firmy Facebook.


8. Integracja z Trusted Shops Trustbadge i pozostałymi widżetami


W celu wyświetlenia naszego Znaku Jakości Trusted Shops, a także zebranych opinii
klientów oraz oferty Trusted Shops dostępnej dla kupujących po dokonaniu
zamówienia – z naszą stroną internetową zintegrowany jest Trustbadge firmy Trusted
Shops.
Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie
uzasadnionego interesu polegającego na optymalnym marketingu naszej oferty
poprzez umożliwienie dokonywania bezpiecznych zakupów internetowych. Trustbadge
i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę spółki Trusted Shops GmbH,
Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (dalej Trusted Shops) z którą wspólnie
odpowiadamy za ochronę współadministrowanych danych zgodnie z treścią art. 26
RODO. Niniejszym informujemy Państwa o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień
współadministratorów (art. 26 ust. 2 RODO). W przypadku pytań dotyczących
przetwarzania Państwa danych współadministrowanych przez nas i Trusted Shops
GmbH lub w celu dochodzenia swoich praw, prosimy o skontaktowanie się z Trusted
Shops. Dane kontaktowe znajdą Państwo w polityce prywatności firmy Trusted Shops,
dostępnej tutaj. Dalsze informacje w zakresie przetwarzania i ochrony danych przez
Trusted Shops dostępne są tutaj. Niezależnie od powyższego zawsze mogą Państwo
zwrócić się z zapytaniem do nas korzystając z danych kontaktowych wskazanych w
treści niniejszej polityki prywatności w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa
prawa". Państwa zapytanie lub wniosek może w razie takiej potrzeby zostać
przekazany do drugiego współadministratora (Trusted Shops) w celu jego opracowania
i udzielenia odpowiedzi.
8.1 Przetwarzanie danych w ramach integracji Trustbadga i
pozostałych widżetów
Trustbadge jest oddawany do dyspozycji w ramach współadministrowania przez
amerykańskiego dostawcę treści CDN (Content-Delivery-Network). Odpowiedni poziom
ochrony danych zapewniają standardowe klauzule ochrony danych oraz dodatkowe
umowne porozumienia. Dalsze informacje na temat ochrony danych przez Trusted
Shops GmbH można znaleźć tutaj. W przypadku wywołania Trustbadge serwer
sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika (logi serwera), który zawiera
również Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz
operatora wnioskującego (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Adres IP jest
anonimizowany natychmiast po pobraniu, tak aby zapisane dane nie mogły zostać
przypisane do konkretnej osoby. Zanonimizowane dane są wykorzystywane w
szczególności do celów statystycznych i analizy błędów.
8.2 Przetwarzanie danych po złożeniu zamówienia
Po złożeniu przez Państwa zamówienia w sklepie, Państwa zaszyfrowany za pomocą
kryptologicznej funkcji jednokierunkowej adres e-mail zostanie przekazany do Trusted
Shops GmbH. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.
Odbywa się to w celu sprawdzenia, czy są Państwo już zarejestrowani w systemie
Trusted Shops GmbH i jest niezbędne do realizacji nadrzędnych, prawnie
uzasadnionych interesów – zarówno naszych jak i Trusted Shops – polegających na
możliwości zapewnienia ochrony kupującego w związku z konkretnym zamówieniem
oraz na świadczeniu usług oceny transakcji. Jeżeli są już Państwo zarejestrowani w celu
korzystania z usług Trusted Shops, wówczas w takim przypadku dalsze przetwarzanie
danych odbywa się zgodnie z umową zawartą pomiędzy Państwem a Trusted Shops.
Osoby, które się nie zarejestrowały, będą miały możliwość dokonania pierwszej
rejestracji. Dalsze przetwarzanie danych po rejestracji zależy również od rodzaju
umowy zawartej przez Państwo z Trusted Shops GmbH. Jeśli nie zarejestrują się
Państwo do celów korzystania z usług Trusted Shops, wszystkie przesłane dane
zostaną automatycznie usunięte przez Trusted Shops GmbH, a ich powiązanie z
konkretną osobą nie będzie możliwe.
Trusted Shops korzysta z zewnętrznych usługodawców w zakresie hostingu,
monitoringu i rejestracji logów. Powyższe służy zapewnieniu bezawaryjnego
funkcjonowania systemów, podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f
RODO. Przetwarzanie danych może odbywać się w krajach trzecich (USA i Izrael). W
przypadku USA odpowiedni poziom ochrony danych jest zapewniony poprzez umowne
zastrzeżenie obowiązywania standardowych klauzul ochrony danych i dalsze środki
umowne, a w przypadku Izraela poprzez istnienie decyzji stwierdzającej odpowiedni
stopień ochrony danych.


9. Media społecznościowe


Nasza aktywność na portalach społecznościowych: Facebook,
Instagram, Youtube
Jeżeli udzielili Państwo w tym zakresie zgody danemu portalowi społecznościowemu
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podczas odwiedzania naszego konta/profilu w wyżej
wymienionych portalach społecznościowych, Państwa dane będą automatycznie
gromadzone i przechowywane w celach analityki internetowej i marketingowych. Na
podstawie tych danych tworzone są pseudonimowane profile użytkowników. Mogą one
być wykorzystywane na przykład do umieszczania w obrębie portali społecznościowych
oraz poza nimi tzw. spersonalizowanych reklam, które prawdopodobnie odpowiadają
Państwa zainteresowaniom. W tym celu wykorzystywane są zwykle pliki cookie.
Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych
przez poszczególne portale społecznościowe, jak również informacje dotyczące
państwa praw i możliwości konfiguracji ustawień dot. prywatności, a także dane
kontaktowe w celach złożenia zapytania opisane zostały w podlinkowanych poniżej
politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. Gdyby
potrzebowali Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo skontaktować się
również z nami.
Facebook (by Meta) jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Meta
Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Meta Platforms
Ireland“). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa
aktywności i sposobu korzystania z naszego fanpage'a w serwisie Facebook (by Meta)
są z reguły przesyłane do serwera Meta Platforms Ireland, Inc., 1 Hacker Way, Menlo
Park, California 94025 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja
Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych.
Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych
przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych w ramach odwiedzin fanpage'a w
serwisie Facebook (by Meta) odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie
zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów, które dostępne są tutaj. Dalsze
informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach odwiedzin
fanpage'a na Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są tutaj.
Instagram (by Meta) jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Meta
Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Meta Platforms
Ireland “). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa
aktywności i sposobu korzystania z naszego konta fanpage'a w serwisie Instagram są z
reguły przesyłane do serwera Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park,
California 94025 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie
wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca
opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję
Europejską. Przetwarzanie danych w ramach odwiedzin konta fanpage'a w serwisie
Instagram (by Meta) odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie zawartych
wspólnych uzgodnień współadministratorów. Dalsze informacje dotyczące
przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach odwiedzin fanpage'a na
Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są tutaj.
YouTube jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Google Ireland Ltd.,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google“). Przetwarzane w sposób
automatyczny informacje dotyczące Państwa aktywności i sposobu korzystania z
naszego profilu w serwisie YouTube są z reguły przesyłane do serwera Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 w USA i tam zapisywane. W
stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni
stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach
ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.


10. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa


10.1 Państwa prawa
Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w
zakresie określonym w tym artykule;
zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania Państwa nieprawidłowych lub
niekompletnych danych osobowych;
zgodnie z art. 17 RODO: tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, czyli prawo do
usunięcia zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze
przetwarzanie nie jest niezbędne:
do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
do wywiązania się z prawnego obowiązku;
z uwagi na względy interesu publicznego;
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
o ile:
prawidłowość tych danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich
usunięciu;
nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
wnieśli Państwo na podstawie art. 21 sprzeciw wobec przetwarzania danych;
zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;
zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO").


Umieszczone poniżej pliki są udostępnione w formacie pdf i są wolne od wirusów. Pobieranie odbywa się bezpośrednio z naszego serwera.

 REGULAMIN SKLEPU

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 KORZYSTANIE Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT TOWARU)

 FORMULARZ REKLAMACJI

 FORMULARZ WGLĄDU W PRZETWARZANE DANE

 FORMULARZ ZMIANY PRZETWARZANYCH DANYCH

 FORMULARZ ZAPRZESTANIA PRZETWARZANIA DANYCH 

Kontakt z obsługą regulaminów i polityki prywatności

E-mail: info@egrando.pl
Telefon: 42 682 00 88 (czynne w godzinach pracy firmy 08:00-15:00)

Adres korespondencyjny:

Egrando.pl Maciej Wiśniewski
ul. Lodowa 91
93-232 Łódź

Prosimy na przesyłce o dopisek czego dotyczy sprawa.